תושבים יקרים,


על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי ההרשמה והתשלום הבאים:
1. שנת הפעילות במתנ"ס מתקיימת בין החודשים ספטמבר עד יולי, למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח.
2. מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל. החופשות בחגים שבהן אין פעילות, כמפורט בלוח החופשות, נכללות בעלות החוג.
3. ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.
4. התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
5. פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימלי של משתתפים.
6. הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.
7. במקרה של ביטול חוג על ידי המתנ"ס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
8. אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד.
9. בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר.
10. לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות, במידה ויבחר להמשיך יחויב באופן מלא כולל שיעור הניסיון.
11. משפחה החייבת כספים למתנ"ס לא תורשה להירשם לפעילות המתנ"ס בשנת תשפ"ד עד הסדרת החוב.
12. הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת.
13. הצהרת בריאות: התושב מצהיר כי לנרשם אין מגבלות רפואיות, מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילויות. במידה ותהיה מגבלה רפואית חובה לדווח בהקדם האפשרי.


הנחות
1. לנרשמים לחוגי ילדים, תינתן % 10 הנחה על חוג שני ומעלה לבית אב (הזול מבניהם), באחריות הנרשם/הלקוח.
2. לקבלת הנחות מעבר למוגדר בסעיף 1 , ניתן לפנות לוועדת הנחות ע"י מילוי טופס בקשה, שניתן לקבל במזכירות המתנ"ס, יש להגיש את הבקשה בצירוף כל האישורים הנדרשים - ההנחה תתקבל רק לאחר אישור ועדת ההנחות. לא ידונו בבקשות אשר יוגשו ללא כל המסמכים.
3. קריטריון לקבלת הנחה מופיעים ע"ג טופס בקשת הנחה.
4. התשלום לחוג ישולם במלואו ולאחר מתן ההנחה בוועדה יתבצע הזיכוי.

ביטול השתתפות:
1. בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב ובאתר במזכירות המתנ"ס או באתר מתנ"ס אור עקיבא. ניתן לשלוח הודעת ביטול באמצעות הפקס/מייל. בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת טופס אישור ביטול חוג מהמתנ"ס. משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול חוג מאושר ע"י המתנ"ס ייחשב כמי שממשיך להשתתף בחוג בתשלום מלא - לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.
2. העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש.
3. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

אופן התשלום:
תשלום בגין החוגים ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, ו/או שיקים מראש בתשלומים שווים על פי מניין החודשים. עבור כל המחאה חוזרת, יחויב הלקוח בכיסוי ההוצאות על סך 25 ₪. אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן.
שיעור ניסיון: כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע הרישום בעלות של 20 ₪ - במידה שהחליט להירשם סכום שיעור הניסיון יקוזז מהעלות החודשית - יש להירשם מראש במזכירות לשיעור ניסיון בתשלום.
שימו לב! ההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה. יש להגיע למתנ"ס ולמלא טפסים חדשים, או לשלוח טפסים חדשים באימייל ובפקס, ולאשר טלפונית את קבלתם במזכירות.

טלפון: 04-6361340 | email: [email protected]

נשמח לעמוד לרשותכם צוות המתנ"ס